Bảng quy đổi quốc tế từ oz sang ml và ngược lại

Bảng quy đổi quốc tế từ oz sang ml và ngược lại

Bảng quy đổi quốc tế từ đơn vị oz sang đơn vị ml

Để chuyển đổi từ oz sang ml chứng ta thường áp dụng quy tắc làm tròn tương ứng 1oz = 30 ml.

Hôm nay hộp nhựa 3T giới thiệu bảng quy chuẩn quốc tế để quy đổi từ đơn vị oz sang ml.

STT OZ ML
1 1 29.57
2 2 59.15
3 3 88.72
4 4 118.29
5 5 147.87
6 6 177.44
7 7 207.01
8 8 236.59
9 9 266.16
10 10 295.74
11 11 325.31
12 12 354.88
13 13 384.46
14 14 414.03
15 15 443.60
16 16 473.18
17 17 502.75
18 18 532.32
19 19 561.90
20 20 591.47